ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. De Klant erkent uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden van het bedrijf MELTING PROD na te leven zoals deze op de website www.meltingprod.eu staan beschreven. Elke bepaling of voorwaarde die in enig document van de Klant voorkomt en die afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, zal niet aan MELTING PROD kunnen worden tegengeworpen: de Klant ziet dan ook uitdrukkelijk af om zich te beroepen op zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Melting Prod behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen.

3. De Klant heeft zodanig alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen alvorens de Bestelling te plaatsen dat hij als enige verantwoordelijk is dat voornoemde Bestelling is afgestemd op het specifieke doel en de specifieke behoeften waarvoor deze is bestemd. De Klant verbindt zich ertoe alle nodige informatie aan MELTING PROD te verschaffen zodat deze zijn opdracht goed kan uitvoeren. Enkel Bestellingen die door MELTING PROD schriftelijk en zonder voorbehoud zijn gevalideerd en bevestigd, zorgen ervoor dat het bedrijf effectief zijn plicht moet nakomen. MELTING PROD stelt alles in het werk om de bepalingen van de Bestelling zo goed mogelijk en trouw na te leven, daar het bedrijf alleen gehouden is aan een inspanningsverbintenis. Elke Klant die een Bestelling plaatst in naam van en voor rekening van een derde partij, blijft persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de bijbehorende factuur.

4. Wijzigingen in de Bestelling worden slechts aanvaard en van kracht na de schriftelijke goedkeuring van MELTING PROD. Annuleringen, gedeeltelijk of volledig, van een bevestigde Bestelling kunnen niet worden aanvaard, tenzij na de uitdrukkelijke goedkeuring van MELTING PROD, dat zich het recht voorbehoudt om 50 % van het bedrag van de geannuleerde Bestelling aan te rekenen. Overmacht geeft MELTING PROD het recht om de Bestelling volledig of gedeeltelijk nietig te verklaren of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder compensatie voor de Klant.

5. De leveringstermijnen zijn indicatief. Vertraging in de levering geeft de Klant niet het recht om de Bestelling te annuleren en geeft geen recht op enige vergoeding.

6. Prijzen zijn exclusief vervoers- en verzekeringskosten, daar deze ten laste van de Klant zijn. Aangezien de tarieven gebaseerd zijn op de prijzen van de materialen, lonen en andere kosten die op het ogenblik van de uitdrukkelijke bevestiging van de Bestelling van kracht zijn, kunnen de tarieven door MELTING PROD worden aangepast indien de prijs van een van deze factoren stijgt. Bijkomende uren en andere supplementen maken het voorwerp uit van een aparte factuur.

7. Facturen zijn onmiddellijk contant betaalbaar, en dit op het ogenblik van de levering, op onze maatschappelijke zetel of bij de financiële instantie die op onze documenten staat vermeld. Facturen worden geacht aanvaard te zijn door de Klant indien er binnen de acht dagen geen klacht wordt ingediend. Bij de levering moet de Klant zich er dan ook van vergewissen dat de bepalingen van de Bestellingen werden nageleefd, en dit op alle vlakken (staat, hoeveelheid, kwaliteit, enz.). Elke non-conformiteit, bezwaar of klacht moet, om geldig te zijn, duidelijk, gedetailleerd en volledig worden beschreven en moet ons binnen acht dagen na levering bereiken per aangetekende brief aan de post. In geval van bewezen non-conformiteit, is de enige verantwoordelijkheid van MELTING PROD beperkt tot de vervanging of de verbetering van de Werken, waarbij MELTING PROD niet kan worden gehouden tot de herstelling van enige andere schade, met name indirecte schade zoals (en zonder dat deze opsomming limitatief is) verlies van klanten, imagoschade of schade aan de handelsreputatie, morele schade, enz. MELTING PROD wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor druk- of reproductiewerken die zijn uitgevoerd met materiaal dat fouten bevat, ook al werd dit door het bedrijf zelf gecontroleerd.

In het algemeen worden de geleverde Werken noch teruggenomen noch vervangen, tenzij wanneer MELTING PROD een fout heeft gemaakt. Elke retour van de geleverde Werken moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de Klant en MELTING PROD. De Werken worden nieuw/intact teruggenomen. Werken die zonder dit akkoord worden geretourneerd, zullen ter beschikking van de Klant worden gehouden en zullen geen aanleiding geven tot een tegoed. De kosten en risico’s van de retour van de Werken zijn ten laste van de Klant, tenzij anderszins door MELTING PROD bepaald. Retouren worden niet meer aanvaard na een termijn van 30 dagen na levering. Elke terugname die door MELTING PROD wordt aanvaard, leidt tot de herziening van de Bestelling door MELTING PROD ten gunste van de Klant na een kwalitatieve en kwantitatieve controle van de geretourneerde Werken.

Het gebruik, al is het maar gedeeltelijk, van het Product, leidt van rechtswege tot de volledige goedkeuring van de Klant. Deze kan zich in geen enkel geval beroepen op enige klacht om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.

8. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, kan MELTING PROD, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle lopende en niet-lopende Bestellingen opschorten of annuleren, onverminderd alle andere maatregelen en actiemiddelen. Een interestvoet van 1 % per maand zal opeisbaar zijn op de verschuldigde bedragen, waarbij elke begonnen maand volledig moet worden betaald. Bovendien zal het bedrag van de onbetaalde factuur worden vermeerderd met een onverminderbare en forfaitaire strafclausule van 10 %, met een minimum van 200 euro, onverminderd alle andere schade en interestvoeten die eventueel verschuldigd zijn. In afwijking van artikel 1256 van het Burgerlijk Wetboek, en in alle gevallen van gespreide betalingen, zullen de gedeeltelijke betalingen eerst op de proceskosten worden aangerekend, daarna op het verschuldigde bedrag bij wijze van strafclausule, vervolgens op de interesten en tot slot op het voornaamste, de kosten en heffingen.

9. De niet-betaling van een factuur leidt tot de opeisbaarheid van alle andere schulden, zelfs facturen waarvan de vervaldatum nog niet is bereikt, waarvan MELTING PROD de schuldeiser is ten aanzien van de Klant.

10. MELTING PROD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de Bestelling tijdens het vervoer ervan door de leveringsdiensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit een laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder.

11. De geleverde Werken blijven de exclusieve eigendom van MELTING PROD tot de prijs volledig is betaald. Bij laattijdige betaling behoudt MELTING PROD zich het recht voor de geleverde Werken terug te halen tot de factuur volledig is betaald.

12. Het gebruik van onze Werken is onderworpen aan het auteursrecht en aan verwante rechten. Tenzij MELTING PROD uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, behoudt het bedrijf de intellectuele eigendom en alle rechten die verbonden zijn aan de Werken die het levert. Elke reproductie, publicatie, tentoonstelling en elke andere vorm van gebruik van onze Werken mag slechts plaatsvinden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13. In geval van overdracht van de reproductierechten, mogen onze Werken in het kader van een reclamecampagne slechts worden gebruikt na betaling van de vervallen facturen en dit gebruik is in elk geval beperkt tot de duur van de campagne die in de Bestelling staat vastgelegd of, indien dit niet wordt gepreciseerd, tot een duur van maximaal 6 maanden vanaf de leveringsdatum. Elk later gebruik van de Werken is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van MELTING PROD.

14. Het gebruik van onze Werken is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, die als enige verantwoordelijk is voor de afgebeelde personen en goederen en voor de teksten, legendes en muziek waarmee het gebruik gepaard gaat. Onze Werken mogen op geen enkele wijze worden overgedragen aan derde partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MELTING PROD. Er mag geen enkele kopie of reproductie van worden gemaakt, welke de drager ook mag zijn.

15. De niet-uitoefening door MELTING PROD van een of meerdere rechten die door deze voorwaarden worden verleend, houdt niet in dat het bedrijf stilzwijgend afziet van zijn rechten of van de toekomstige uitoefening van zijn rechten.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze bepalingen betekent niet dat de andere bepalingen eveneens nietig of ongeldig zijn; deze blijven perfect geldig.

16. Bezwaren inzake de geldigheid, uitoefening of interpretatie van de Algemene Voorwaarden of van de Bestellingen in het algemeen, vallen onder het Belgisch recht en onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van MELTING PROD.