PRIVACYBELEID

 

1. Doel

  • Deze algemene voorwaarden definiëren, onverminderd de toepassing van speciale voorwaarden, het wettelijke kader van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de diensten op de website http://www.meltingprod.eu en het gebruik ervan door ‘de Gebruiker’.
  • De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door de Gebruiker die toegang tot de website wenst te krijgen, worden aanvaard. Deze vormen de overeenkomst tussen de website en de Gebruiker. De toegang tot de website door de Gebruiker is onderworpen aan de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
  • Bij niet-aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die in deze overeenkomst staan beschreven, dient de Gebruiker af te zien van de toegang tot de diensten die op de website staan vermeld. Melting Prod behoudt zich het recht voor om eenzijdig en te allen tijde de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
  • Melting Prod wenst u eveneens te informeren over eventuele verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens en over uw rechten hieromtrent. Door van onze website gebruik te maken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Melting Prod op de wijze die in dit document staat vermeld.
  • In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en de onze, wordt overeengekomen dat deze laatste voorrang krijgen.

2. Wettelijke vermeldingen

 • Verantwoordelijke van de site:
  • Naam van het bedrijf: Melting Prod
  • Verantwoordelijke: Olivier Anbergen
  • Adres van de maatschappelijke zetel: Morgenlandstraat 65, 1040 Brussel
  • Telefoon: +32 474 22 32 24
  • E-mail: hello@meltingprod.eu
  • Btw-nummer: BE0 698 837 587
 • Websitebeheerder:
  • Naam van het bedrijf: Jool Design – Productions Associées
  • Verantwoordelijke: Julie Leunen
  • Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Coenraets 72, 1060 Bruxelles
  • Telefoon: 0479 41 43 47
  • E-mail: info@jooldesign.be
 • Hosting van de site:
  • Webhost: OVH
  • Adres van de maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann –F-59100 Roubaix

3. Definitie

Dit artikel heeft als doel de verschillende essentiële termen van de overeenkomst vast te leggen:

  • Gebruiker: deze term betekent elke persoon die de website of een van de aangeboden diensten op de website gebruikt
  • Gebruikersinformatie: dit zijn de gegevens die door de Gebruiker op de website worden overgedragen.
  • Klant: elke professional of fysieke of morele persoon die de website, die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden, bezoekt.
  • Prestaties en diensten: https://www.meltingprod.eu biedt het volgende aan Klanten aan:
  • Inhoud: alle elementen die de informatie op de website uitmaken, voornamelijk teksten – afbeeldingen – video’s.
  • Klantgegevens: hierna genoemd ‘Gegevens’, die alle persoonsgegevens inhouden die kunnen worden verzameld door https://www.meltingprod.eu voor het beheer van uw account en van de klantrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.
  • Persoonsgegevens: informatie die toelaat om, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, fysieke personen waarop deze informatie betrekking heeft, te identificeren.
  • De termen ‘gegevens met een persoonlijk karakter’, ‘betrokken persoon’, ‘verwerker’ en ‘gevoelige gegevens’ hebben de betekenis die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd.

4. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en van de aangeboden diensten

  • De website biedt de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten aan:
   • Voorstelling van de diensten

en/of

   • Bestelling van diensten of producten
  • De website is overal gratis toegankelijk voor alle Gebruikers die toegang tot het internet hebben. Alle kosten die de Gebruiker heeft gemaakt om toegang tot de dienst te krijgen (computermateriaal, software, internetverbinding, enz.) zijn voor zijn rekening.
  • De website stelt alle middelen ter beschikking van de Gebruiker om een kwalitatieve toegang tot de diensten te verzekeren. De website verbindt zich niet tot het behalen van dit resultaat, aangezien er enkel een inspanningsverbintenis geldt.
  • Melting Prod kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die aan overmacht zijn te wijten en die een defect in het netwerk of aan de server tot gevolg hebben.
  • De toegang tot de diensten van de website kan te allen tijde het voorwerp uitmaken van een storing, een opschorting of een wijziging zonder voorafgaande kennisgeving voor een onderhoud of omwille van een andere reden. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele schadevergoeding te eisen ten gevolge van de storing, de opschorting of de wijziging van deze overeenkomst.
  • De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de website via e-mail te contacteren op:
  • hello@meltingprod.eu
  • De website vormt een product van de menselijke geest en wordt beschermd door de bepalingen van de Wet op de Intellectuele
  • Eigendom en de toepasselijke internationale wetgevingen. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken op de website, noch gedeeltelijk noch volledig, opnieuw gebruiken, overdragen of voor eigen doeleinden exploiteren.
  • Het gebruik van de website https://www.meltingprod.eu houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Daarom wordt de gebruikers van de website https://www.meltingprod.eu gevraagd om ze regelmatig te raadplegen.
  • Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd, maar de Gebruiker blijft er wel aan onderworpen. Hij dient deze bijgevolg zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

5. Beschrijving van de geleverde diensten

  • De website https://www.meltingprod.eu heeft als doel informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. Melting Prod doet zijn best om op de website https://www.meltingprod.eu zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Melting Prod kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor lacunes, onjuistheden en gebreken in de bijgewerkte versie, ongeacht deze door het bedrijf zelf of door externe partners die deze informatie aan Melting Prod verschaffen, werden veroorzaakt.
  • Alle informatie die op de website https://www.meltingprod.eu staat vermeld, is niet bindend en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.meltingprod.eu niet volledig. Deze wordt verschaft onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds de informatie online werd geplaatst.

6. Contractuele beperkingen op technische gegevens

 • De website maakt gebruik van de JavaScript- en/of WordPress-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de website.
 • Bovendien verbindt de Gebruiker van de website zich ertoe om de website te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een geüpdatete browser. De website https://www.meltingprod.eu wordt gehost door een dienstverlener binnen de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).
 • De bedoeling is om een dienst te verlenen die zo toegankelijk mogelijk is. De webhost verzekert 24 u./24 de continuïteit van zijn dienstverlening, het hele jaar door. Hij behoudt zich echter de mogelijkheid voor om de hostservice zo kort mogelijk te onderbreken voor onder meer onderhoudsdoeleinden, de verbetering van zijn infrastructuren, omwille van een storing in zijn infrastructuren of indien de Prestaties en diensten een abnormaal webverkeer veroorzaken. https://www.meltingprod.eu en de webhost kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van het internet, van telefoonlijnen of van computermateriaal of telefoontoestellen die het gevolg zijn van de verzadiging van het netwerk, waardoor er geen toegang tot de server meer mogelijk is.

7. Intellectuele eigendom en plagiaat

  • Handelsmerken, logo’s, tekens en elke andere soort Inhoud van de website zijn beschermd door de Wet op de intellectuele eigendom, voornamelijk door het auteursrecht.
  • De Gebruiker vraagt vooraf de toestemming van de website voor de reproductie, de publicatie en het kopiëren van de verschillende soorten Inhoud op de website.
  • De Gebruiker verbindt zich ertoe de Inhoud van de website strikt voor privédoeleinden te gebruiken. Gebruik van de Inhoud voor commerciële doeleinden is streng verboden.
  • Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor Inhoud die hij online plaatst. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen Inhoud online te plaatsen die de belangen van derden zou kunnen schenden. Juridische stappen die door een schadelijdende derde partij tegen de website worden ondernomen, zullen door de Gebruiker worden gedragen.
  • De Inhoud van de Gebruiker kan te allen tijde en om ongeacht welke reden door de website worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker ontvangt geen enkele rechtvaardiging of melding voorafgaand aan de verwijdering of wijziging van de Gebruikersinformatie. Melting Prod is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, onder andere de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, video’s, icoontjes en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen op de website, ongeacht het middel of de methode die gebruikt wordt, is verboden, tenzij https://www.meltingprod.eu voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Elk niet-toegelaten gebruik van de website of van een van de elementen op de website wordt beschouwd als een geval van plagiaat en wordt vervolgd conform de bepalingen van de Wet op de intellectuele eigendom.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

  • De bronnen van de informatie die op de website staat vermeld, zijn betrouwbaar. De website behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te kunnen garanderen. De informatie die op de website staat beschreven, is louter indicatief. De Gebruiker is dus als enige volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de Inhoud op de website.
  • Bij elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade berokkent, moet er een schadevergoeding worden betaald ten gunste van de website.
  • De website verzekert geen optimale garantie van de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens. De website verbindt zich er echter toe om alle nodige middelen in te zetten om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen.
  • De website kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of door een onvoorzien en onoverkomelijk voorval door een derde partij. Melting Prod handelt als de beheerder van de website. https://www.meltingprod.eu is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de Inhoud die wordt gepubliceerd.
  • Melting Prod kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan het materiaal van de Gebruiker wordt berokkend tijdens het bezoeken van de website https://www.meltingprod.eu, en als gevolg van ofwel het gebruik van apparatuur die niet beantwoordt aan de specificaties die in de hoger vermelde artikelen staan beschreven, ofwel het ontstaan van een storing of een incompatibiliteit. Melting Prod kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktaandeel of een gemiste kans) als resultaat van het gebruik van de website https://www.meltingprod.eu. Er zijn interactieve gedeeltes ter beschikking van de gebruikers gesteld (mogelijkheid om vragen te stellen in het contact-gedeelte). Melting Prod behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle Inhoud in dit gedeelte te verwijderen, die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in België, voornamelijk met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Melting Prod zich tevens de mogelijkheid voor de Gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, voornamelijk bij berichten met een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto, …).

9. Hyperlinks, cookies en webbakens.

  • De website https://www.meltingprod.eu bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere websites, die werden geplaatst met de goedkeuring van Melting Prod.
  • Melting Prod kan echter de Inhoud van de op die manier bezochte sites niet controleren, en kan bijgevolg hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Tenzij u beslist om cookies uit te schakelen, aanvaardt u dat de website deze kan gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde uitschakelen, en dit gratis vanaf de uitschakelingsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden herhaald, wetende dat dit de toegankelijkheid tot een deel van de diensten of tot de volledige diensten die op de website worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.
 • Cookies
  • Een cookie is een klein tekstbestand dat op de browser van de Gebruiker wordt geplaatst en wordt opgeslagen op het toestel van de Gebruiker (bv. computer, smartphone), (hierna ‘Cookies’ genoemd). Dit bestand bevat gegevens zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider, het besturingssysteem van de Gebruiker, en de datum en het uur waarop hij de website heeft bezocht. Cookies zullen het toestel van de Gebruiker in geen geval beschadigen.
  • Melting Prod kan de gegevens van de Gebruiker over zijn bezoek aan de website, zoals geraadpleegde pagina’s en zoekopdrachten, verwerken. Met deze gegevens kan Melting Prod de Inhoud van de website en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren.
  • Aangezien Cookies het surfen en/of de levering van de diensten die de website aanbiedt, vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser configureren zodat hij kan beslissen of hij aanvaardt dat de Cookies op het toestel worden opgeslagen of dat deze worden geweigerd, en dit ofwel systematisch, ofwel volgens degene die ze plaatst.  De Gebruiker kan zijn browsersoftware eveneens zodanig configureren dat hij uitdrukkelijk wordt gevraagd of hij Cookies al dan niet aanvaardt, vooraleer een Cookie op zijn toestel kan worden opgeslagen.                                         https://www.meltingprod.eustelt de Gebruiker op de hoogte dat het, in dat geval, mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn browsersoftware niet allemaal beschikbaar zijn.
  • Gebruikers die weigeren dat Cookies op hun toestel of browser worden opgeslagen of die de opgeslagen Cookies wissen, zijn ervan op de hoogte dat hun surfervaring op de website beperkt kan zijn. Dit kan tevens het geval zijn wanneer https://www.meltingprod.eu of een van zijn dienstverleners voor technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door het toestel wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit het toestel met het internet is verbonden, niet kan herkennen.
  • In voorkomend geval wijst Melting Prod elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de slechtere werking van de website en de diensten die eventueel door https://www.meltingprod.eu worden aangeboden, als resultaat (i) van de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor https://www.meltingprod.eu om de Cookies op te slaan of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor de werking ervan vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van de Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Deze staat beschreven in het helpmenu van de browser, die toelaat om te weten hoe de Gebruiker zijn voorkeuren op het vlak van Cookies kan aanpassen.
  • De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn wensen op het vlak van Cookies te uiten en te wijzigen. https://www.meltingprod.eu kan bovendien een beroep doen op de diensten van externe aanbieders om hem te helpen de informatie die in deze paragraaf staat beschreven, te verzamelen en te verwerken.
  • Tot slot kan de Gebruiker klikken op de Facebook-, Instagram- en LinkedIn-icoontjes op de website https://www.meltingprod.eu of in de mobiele app indien de Gebruiker het plaatsen van Cookies heeft aanvaard door verder te surfen op de website of de mobiele app van https://www.meltingprod.eu. Door hierop de klikken, kunnen Facebook, Instagram en LinkedIn eveneens Cookies plaatsen op uw toestellen (computer, tablet, gsm).
  • Deze soort Cookies worden op uw toestellen geplaatst op voorwaarde dat u hiermee akkoord gaat, door op de website of de mobiele app van https://www.meltingprod.eu te blijven surfen. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming dat https://www.meltingprod.eu deze soort Cookies mag plaatsen, intrekken.
 • Webbakens
  • https://www.meltingprod.eu kan soms webbakens (ook wel ’tags’, action tags, single pixel gif’s, doorzichtige gif’s, onzichtbare gif’s en 1×1 gif’s genoemd) gebruiken en deze aanwenden via een partner die gespecialiseerd is in webanalyses en die zich in het buitenland kan bevinden (en dus de bijbehorende informatie daar ook kan opslaan, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).
  • Deze webbakens worden tegelijkertijd geplaatst in de online advertenties, zodat de internetgebruikers toegang tot de website krijgen, en op de verschillende pagina’s ervan.
  • Dankzij deze technologie kan https://www.meltingprod.eu de antwoorden van de bezoekers ten opzichte van de website, de doeltreffendheid van hun handelingen (bijvoorbeeld het aantal keer dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) en het gebruik van deze website door de Gebruiker evalueren.
  • De externe aanbieder kan dankzij deze webbakens eventueel informatie verzamelen over de bezoekers van de website en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit van de website ter attentie van https://www.meltingprod.eu en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik ervan en van internet in het algemeen.

10. Beheer van de Persoonsgegevens en Privacybeleid

De Klant is op de hoogte van de voorschriften over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

 • Verantwoordelijke voor het verzamelen van de Persoonsgegevens
  • Voor de Persoonsgegevens die in het kader van de opmaak van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn surfervaring op de website worden verzameld, is Melting Prod de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens. https://www.meltingprod.eu wordt vertegenwoordigd door Olivier Anbergen, de wettelijk vertegenwoordiger.
  • Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://www.meltingprod.eu zich ertoe het kader van de geldende wettelijke voorschriften na te leven. Het is met name de taak van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te leggen, om zijn prospecten en klanten, vanaf het ogenblik dat hij hun toestemming heeft gekregen, volledig in te lichten over de verwerking van hun Persoonsgegevens en om een waarheidsgetrouw register van de verwerking bij te houden. Telkens https://www.meltingprod.eu Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.meltingprod.eu alle redelijke maatregelen om zich te vergewissen van de juistheid en de relevantie van de persoonsgegevens met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.meltingprod.eu deze verwerkt.
 • Doeleinde van de verzamelde gegevens
  • https://www.meltingprod.eu kan de gegevens gedeeltelijk of volledig verwerken:
   • om de surfervaring op de website en het beheer en de traceerbaarheid van de door de Gebruiker bestelde Prestaties en diensten mogelijk te maken: aanmeld- en gebruiksgegevens van de website, facturatie, historiek van de bestellingen, enz.
   • om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, …): computerhardware die wordt gebruikt om te surfen, het IP-adres, het wachtwoord (gehasht)
   • om het surfen op de website te verbeteren: aanmeld- en gebruiksgegevens
   • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.meltingprod.eu: e-mailadres
   • om communicatiecampagnes te leiden (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres. https://www.meltingprod.eu verkoopt uw Persoonsgegevens niet; deze worden uitsluitend gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.
 • Recht van toegang, rechtzetting en verzet
  • In overeenstemming met de geldende Europese wetgeving beschikken de Gebruikers van https://www.meltingprod.eu over de volgende rechten:
   • recht van toegang (artikel 15 van de AVG) en rechtzetting (artikel 16 van de AVG), update, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers, recht op vergrendeling of wissen van gegevens van de Gebruikers van persoonlijke aard (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, bekendmaken of bewaren verboden is
   • recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c van de AVG)
   • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 van de AVG)
   • recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 van de AVG)
   • recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 van de AVG)
   • recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan welke derde partij die https://www.meltingprod.eu eerder heeft aangesteld, zijn gegevens moet meedelen (of niet).
  • Zodra https://www.meltingprod.eu kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van zijn kant, verbindt https://www.meltingprod.eu zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk blijkt als bewijsmateriaal of om een ​​wettelijke verplichting na te komen.
  • Indien de Gebruiker wenst te weten hoe https://www.meltingprod.eu zijn Persoonsgegevens gebruikt of wenst te vragen om ze te verbeteren of om zich tegen de verwerking ervan te verzetten, kan hij schriftelijk contact opnemen met https://www.meltingprod.eu op dit adres: Melting Prod – Olivier Anbergen – Morgenlandstraat 65, 1040 Brussel – België. In dat geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens vermelden waarvan hij wenst dat https://www.meltingprod.eu ze verbetert, updatet of verwijdert, door zich te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).
  • De aanvragen voor de verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die bij wet aan https://www.meltingprod.eu zijn opgelegd, meer bepaald op het vlak van de bewaring of archivering van de documenten. Tot slot kunnen de Gebruikers van https://www.meltingprod.eu een klacht indienen bij de controleautoriteiten, met name bij de Privacycommissie.
 • Niet-openbaarmaking van Persoonsgegevens
  • https://www.meltingprod.eu onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de Gegevens die zijn verzameld over zijn Klanten naar een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of dat door de Europese Commissie wordt erkend als ‘ongeschikt’ zonder eerst de klant hierover in te lichten. https://www.meltingprod.eu blijft echter vrij om zijn technische en commerciële verwerkers te kiezen, op voorwaarde dat deze voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG nr. 2016-679).
  • https://www.meltingprod.eu verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de beveiliging van de Gegevens te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegde personen worden meegedeeld. Indien een incident ter kennis wordt gebracht van https://www.meltingprod.eu dat de integriteit of de vertrouwelijkheid van de Klantgegevens aantast, moet deze zo spoedig mogelijk de Klant hiervan op de hoogte brengen en hem de genomen verbetermaatregelen uitleggen. Bovendien verzamelt https://www.meltingprod.eu geen ‘gevoelige gegevens’.
  • De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door dochterondernemingen van https://www.meltingprod.eu en door verwerkers (dienstverleners) worden verwerkt, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.
  • Binnen de grenzen van hun respectieve bijdragen en voor de hierboven herhaalde doeleinden, zijn voornamelijk de medewerkers van onze klantendienst de belangrijkste personen die toegang hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.meltingprod.eu.
 • Vitrine-websites
  • Melting Prod verzamelt enkel Persoonsgegevens over de Gebruiker omdat deze noodzakelijk zijn voor bepaalde diensten en met name via de contactformulieren of de formulieren voor de aanvraag van offertes. De verzamelde gegevens bestaan uitsluitend uit informatie die door de Gebruiker werd gecodeerd en die voor de Gebruiker zichtbaar is op het scherm. De Gebruiker verstrekt deze gegevens met kennis van zaken, onder meer wanneer hij deze zelf invoert.
  • De verzamelde Gegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen of om bestellingen te verwerken. De Gegevens worden enkel bewaard gedurende de tijd die nodig is om contact op te nemen of om de bestelling te verwerken.
  • Elke Gebruiker beschikt over een recht van toegang, rechtzetting en verzet tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens, door zijn schriftelijke en ondertekende aanvraag te richten aan het adres van de maatschappelijke zetel van de website en daarbij het adres te vermelden waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd.
  • Er worden geen Persoonsgegevens gepubliceerd zonder medeweten van de Gebruiker van de website, noch worden deze met derde partijen op enige drager uitgewisseld, aan hen overgedragen, afgestaan of verkocht.
  • In het algemeen heeft elke Gebruiker tevens het recht om een klacht in te dienen bij een controleautoriteit. De controleautoriteit in België is de Privacycommissie.

11. Incidentmelding

  • Welke de geleverde inspanningen ook zijn, geen enkele overdrachtsmethode op het internet en geen enkele elektronische opslagmethode zijn volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij geen absolute beveiliging garanderen.
  • Indien wij kennis nemen van een beveiligingsinbreuk, zullen wij de betrokken Gebruikers waarschuwen zodat zij de geschikte maatregelen kunnen treffen.
  • Onze procedures voor incidentmeldingen houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze Klanten volledig te informeren over alle kwesties aangaande de beveiliging van hun account en hen alle nodige gegevens te verschaffen om hen te helpen hun eigen wettelijke verplichtingen na te leven op het vlak van rapportering.
  • Er worden geen persoonsgegevens van de Gebruiker van de website https://www.meltingprod.eu gepubliceerd zonder medeweten van de Gebruiker, noch met derde partijen op enige drager uitgewisseld, aan hen overgedragen, afgestaan of verkocht. Enkel de veronderstelling van een overname van https://www.meltingprod.eu en van zijn rechten zou de overdracht van voornoemde gegevens aan de eventuele koper kunnen toestaan, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting voor het bewaren en wijzigen van de gegevens ten aanzien van de Gebruiker van de website https://www.meltingprod.eu.

12. Beveiliging

  • Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te verzekeren, gebruikt https://www.meltingprod.eu netwerken die door middel van standaard voorzieningen zoals een firewall, pseudonimisering, encodering en wachtwoorden zijn beschermd.
  • Tijdens de verwerking van de Persoonsgegevens neemt https://www.meltingprod.eu alle redelijke maatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering en vernietiging van deze gegevens.

13. Aanpassing van de overeenkomst

De website behoudt zich het recht voor de artikels in deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen.

14. Duur

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde duur afgesloten. De overeenkomst wordt van kracht wanneer de Gebruiker gebruikmaakt van de dienst.

15. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op alles wat niet uitdrukkelijk is overeengekomen in deze voorwaarden.

16. Geschillen

  • Behoudens vorderingen tot betaling verbinden de partijen zich ertoe om geschillen inzake geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst via bemiddeling of buitengerechtelijke verzoening te proberen op te lossen.
  • In geval van vervolgingen tot betaling of mislukking van de bemiddelingsprocedure of buitengerechtelijke verzoeningsprocedure, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, behoudens een andersluidende wettelijke bepaling.

17. Salvatorische clausule

  • De ongeldigheid of onwettigheid van een van de artikels van onze algemene voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid of onwettigheid van de andere artikels.
  • Indien de gelaakte bepaling een invloed zou hebben op de aard zelf van deze algemene voorwaarden, zullen alle partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect te onderhandelen of, ten minste, een bepaling waarvan het effect zo dicht mogelijk bij het effect van de geannuleerde bepaling ligt.